Flayers e FoldersPanfleto Smart 90gr 4x4 10x7
10.000 un. - 70x100 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x0 - R$ 226,00

Panfleto Smart 90gr 4x0 10x7
 2.500 un. - 70x100 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 113,60
 5.000 un. - 70x100 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 182,40
10.000 un. - 70x100 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 196,00

Panfleto 90gr 4x0 10x14 - 2.500 a 100.000 
2.500 un. - 140x100 mm - couché Brilho 90 gr - 4x0 - R$ 168,00
5.000 un. - 140x100 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x0 - R$ 200,00
40.000 un. - 140x100 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x0 - R$ 1.400,00
50.000 un. - 140x100 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x0 - R$ 1.620,00
100.000 un. - 140x100 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x0 - R$ 2.600,00

Panfleto 90gr 4x4 10x14 - 5.000 a 100.000
5.000 un. - 140x100 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 220,00
40.000 un. - 140x100 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 820,00
50.000 un. - 140x100 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 1.000,00
100.000 un. - 140x100 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 2.000,00

Panfleto 90gr 4x0 20x14 - 5.000 a 100.000
5.000 un. - 200x140 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x0 - R$ 376,00
20.000 un. - 200x140 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x0 - R$ 1.400,00
50.000 un. - 200x140 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x0 - R$ 2.600,00

Panfleto 90gr 4x4 20x14 - 5.000 a 100.000
5.000 un. - 200x140 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 392,00
20.000 un. - 200x140 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 1.520,00
50.000 un. - 200x140 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 3.300,00

Panfleto 90gr 4x0 21x30 - 2.500 a 20.000
2.500 un. - 210x300 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x0 - R$ 570,00
5.000 un. - 210x300 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x0 - R$ 1.300,00
15.000 un. - 210x300 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x0 - R$ 2.100,00

Folder 90gr 4x4 29,7x42 - 4x4
500 un. - 420x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 1.220,00
1.000 un. - 420x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 1.380,00
2.000 un. - 420x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 1.640,00
3.000 un. - 420x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 1.830,00
4.000 un. - 420x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 2.064,00
5.000 un. - 420x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 2.280,00
10.000 un. - 420x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 3.300,00
20.000 un. - 420x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 5.360,00
50.000 un. - 420x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 10.760,00

Folder 90gr 4x4 21x29,7 - 4x4
500 un. - 210x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 750,00
1.000 un. - 210x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 800,00
2.000 un. - 210x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 1.040,00
3.000 un. - 210x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 1.180,00
4.000 un. - 210x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 1.340,00
5.000 un. - 210x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 1.440,00
10.000 un. - 210x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 1.960,00
15.000 un. - 210x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 2.560,00
20.000 un. - 210x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 3.180,00
50.000 un. - 210x297 mm - Couchê Briho 90 gr - 4x4 - R$ 6.720,00